סניף ראשי: דרויאנוב 5 ת"א: 03-5250332 | ירושלים: 02-5829494 | חיפה: 04-6229060
להזמנת ויזות לחו"ל התקשרו 03-5250332
כל השירותים במקום אחד:
פיתוח תמונות פספורט הוצאת ויזות לחו-ל
  • סים

תקנון ותנאי שימוש

כללי

1. האתר בכתובת: http://www.smvisa.co.il (להלן:"האתר") מופעל ע"י ש.מ. אשרות (להלן:"המשרד").
2. האתר מציג את את שירותי המשרד לרבות יעוץ והכוונה הנוגעים לקבלת אשרות למדינות שונות כמוצג באתר.
3. כל האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
4. קבלת שירותי המשרד מותנית בתשלום עבור השירותים המבוקשים.
5. בכניסתך לאתר הנך מביע את הסכמתך המלאה לכל האמור בתקנון זה ותנאי השימוש.
6. המשרד ו/או מי מטעמו רשאים להעביר את הבעלות על האתר ו/או את הזכות להפעילו במלואו ו/או בחלקו לכל גוף אחר, והמשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ובלבד שלא ייפגעו זכויותיו לקבלת השירות בגינו שילם למשרד.
7. המשרד ו/או מי מטעמו זכאים להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת דומיין אחרת, לרבות לעדכן את תוכן האתר, לתקנו, לשנותו, להוסיף שירותים ו/או לגרוע שירותים, לשנות את תנאי השימוש באתר, לעדכן את מחירי השירותים, להוסיף הגבלות, סייגים וכיו"ב ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד. המשתמש מצהיר כי במידה והתקנון יעודכן הוא יחייבו החל ממועד העלאת העדכונים לשרת בו מאוחסן האתר והצגתם באתר.
8. המשרד רשאי ללא כל נימוק להפסיק את פעילות האתר, ובלבד שזכות המשתמש לקבל את השירותים אשר הוזמנו ועלותם שולמה על ידו לא תיפגע.
9. למען הסר ספק המשרד אינו פועל מטעם השגרירות האמריקאית ו/או שגרירויות ו/או נציגויות של מדינות אחרות, ומתן האשרות מותנה בהסכמת ובאישור השגרירות / נציגות של המדינה הרלבנטית.
זכות שימוש באתר
10. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תקנון ותנאי השימוש הנקובים להלן, המהווים הסכם בין הגולש/משתמש (לעיל ולהלן:"המשתמש") לבין המשרד.
11. זכויות השימוש של המשתמש באתר הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה.
12. במידה ויוקצו למשתמש פרטי זיהוי לכניסה לאתר, לרבות שם משתמש, סיסמה, קוד זיהוי וכיו"ב, מצהיר המשתמש ומתחייב כי יעשה בהם שימוש אישי לצרכיו הוא, וכי לא יעביר פרטים אלו לשימוש צדדים שלישיים.
13. המשתמש אחראי לשמור כל פרטי הכניסה לאתר. במידה וייעשה שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש, סיסמה ו/או פרטי זיהוי אחרים של המשתמש, הרי שלא תוטל על המשרד ו/או מי מטעמו כל אחריות לשימוש אשר נעשה.
14. במידה והמשתמש יעשה שימוש לרעה בפרטי הזיהוי אשר נמסרו לו לצורך כניסה לאתר, רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל כל זכות שימוש של המשתמש באתר.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

15. מלוא זכויות הקנין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקודי התכנות ובכל הקבצים המצויים באתר לרבות קבצים גרפיים, תוכן, מולטימדיה וכיו"ב ולרבות איורים, לוגו האתר, תמונות וכיו"ב המצויים באתר שייכים והינם של המשרד בלבד.
16. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד ג' כלשהו ו/או לאחסן איזה מהתכנים ומהקבצים הנ"ל, כולם ו/או חלקם, בכל מדיה לרבות במדיה הכתובה, אלקטרונית, דיגיטאלית וכיו"ב ללא קבלת הסכמת המשרד מראש ובכתב.

אחריות

17. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא AS IS -
18. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.
19. המשרד עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילות תקינה של האתר לרבות נכונות התכנים באתר ועדכניותם. יחד עם זאת, המשרד אינו מתחייב ולא יהיה אחראי כי לא יפלו טעויות ו/או שגיאות בתכנים ובעדכניותם וכי השימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבים בהם מאוחסן האתר או מפני נזקים ו/או קלקולים, תקלות ו/או כשלים בין בחומרה ובין בתוכנה, בתכנים, בקווי ומערכות התקשורת וכיו"ב. המשתמש מצהיר כי ידועים לו הסיכונים דלעיל והוא מסכים לעשות שימוש בשירותי האתר על אף האמור לעיל.

סייגים לאחריות המשרד

20. מאחר ושירותי המשרד למשתמש תלויים בצדדים שלישיים כגון שגרירויות / נציגויות של מדינות זרות מובהר בזאת כי המשרד לא יהיה אחראי כלפי המשתמש בכל מקרה בו תסרב השגרירות ו/או נציגות המדינה הרלבנטית למתן אשרה מסיבותיה היא. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות בענין זה ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המשרד בענין.
21. לוחות הזמנים לקבלת השירותים הנקובים באתר הינם לוחות זמנים משוערים בלבד והמשרד לא ישא בכל אחריות לחריגה מלוחות הזמנים המשוערים, שכן הטיפול אינו בלעדי של המשרד אלא יש צורך להתאימו ללוחות הזמנים של צדדים שלישיים דוגמת שגרירויות ו/או נציגויות זרות. יחד עם זאת המשרד מתחייב כי יעשה כל מאמץ, ככל שהדברים תלויים בו, לעמוד בלוחות הזמנים המשוערים. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות באשר לחריגה מלוחות הזמנים.
22. המשתמש מתחייב למסור למשרד את כל הפרטים המלאים, המדוייקים והנכונים הנדרשים לצורך מתן השירות, כאשר נכונות מסירת הפרטים המלאים והמדוייקים הינה באחריותו המלאה של המשתמש. המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי מסירת פרטים חלקיים ו/או שגויים עלולה לגרום לכך כי בקשתו לקבלת השירות תסורב, בין לתקופה קצובה ובין לצמיתות והאחריות לכך כולה תוטל על המשתמש.
23. במידה ויידרשו ע"י גורמים שלישיים דוגמת שגרירויות / נציגויות המדינות הרלבנטיות טפסים נוספים ו/או ישונו התנאים ו/או יועלו דרישות נוספות – הרי שהמשתמש מתחייב להמציא למשרד את כל המסמכים הנדרשים ולעמוד בכל הדרישות הנוספות. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות לעיכוב בלוחות הזמנים כתוצאה מהדרישות הנוספות ו/או במידה ולא יוכל להשיג מסמכים ו/או לעמוד בדרישות הנוספות.

הוראות ספציפיות

24. ביחס לטיפול בקבלת אשרה משגרירות ארה"ב – המשרד מתחייב כי תוך 24 שעות ממועד התשלום ומסירת הפרטים הנדרשים יומצא למשתמש הזמנה לראיון בשגרירות.
25. במדינות מסויימות (דוגמת: מרוקו, וויאטנם, קובה) האשרה תימסר למשתמש רק עם הגעתו למדינת היעד. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות לאי קבלת הדרכון במדינת היעד ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפי המשרד בענין, שכן הסמכות למתן האשרה מסורה לשלטונות מדינת היעד.
26. בקשות לאשרות למדינות אחרות, יועברו הדרכונים והמסמכים הנדרשים למשרד באחריות המשתמש. בגמר הטיפול באחריות המשתמש לסור למשרד על מנת לקבל את המסמכים.
27. ביטול הזמנת שירות לא תקנה למשתמש זכות לקבל כספים ששולמו בגין השירות, אלא אם כן צויין במפורש אחרת ביחס לשירות אשר הוזמן.

אבטחה

28. המשרד עושה שימוש באתר באמצעי אבטחת מידע הנועדים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר.
29. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר וכן לתעבורת הנתונים בין המחשבים. המשתמש מסכים כי המשרד לא יהיה אחראי לנזק שייגרם לו, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיו ו/או מידע אותו מסר המשתמש לצד ג', ובלבד שהמשרד נקט באמצעים מקובלים וסבירים למניעת פעולות מעין אלו.

מדיניות פרטיות

30. המשרד מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמש באתר לפיכך המשרד מתחייב שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע אשר נאסף אודות פעילויותיו באתר, למעט במקרה בו יינתן צו שיפוטי המורה לעשות כן או במקרה בו מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופו או רכושו של המשתמש או צד ג'.
31. המשרד נוקט באמצעים על מנת לשמור על חשאיות המשתמש ופרטיו האישיים.
32. המשרד יהיה רשאי לשלוח חומר פרסומי אודות שירותים אותם הוא נותן בכפוף לקבלת הסכמה של המשתמש ובכפוף לכל דין.

קישורים

33. קישורים, אם וככל שיוצבו באתר, אינם באחריות המשרד ו/או מי מטעמו ואלו מוצעים לנוחיות המשתמש. הקישורים אינם בגדר המלצה כלשהיא למשתמש.
34. המשרד ו/או מי מטעמו אינם אחראים בכל צורה לתקינות הקישורים, לזמינותם וכן לנכונות האמור בדפי הנחיתה של אותם קישורים. אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' אליהם מובילים הקישורים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בתכנים, בקבצים המצויים באתר.

תחזוקת האתר

35. המשרד ו/או מי מטעמו פועלים לביצוע תחזוקה שוטפת לאתר לרבות תיקון תקלות ועדכון.
36. יחד עם זאת, המשרד ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל תשלום נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למשתמש לנוכח תקלה באתר, והמשתמש פוטר את המשרד ו/או מי מטעמו מכל אחריות בענין.
37. המשרד ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לגבות נתונים המצויים באתר ו/או אשר יימסרו ע"י המשתמש.
38. המשרד ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להשבית את האתר מעת לעת למשך תקופות אשר ייקבעו על ידי המשרד ו/או מי מטעמו לצורך ביצוע פעולות תחזוקה ו/או עדכון ו/או שינוי ו/או שדרוג וכיו"ב, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בענין כלפי המשרד ו/או מי מטעמו.
39. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל.

שיפוי

40. המשתמש מתחייב לשפות את המשרד ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד, אבדן-רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וזאת עקב הפרת תקנון ותנאי שימוש אלו.
תמיכה טכנית ותלונות
41. המשרד אינו מספק תמיכה טכנית כלשהיא ביחס לשימוש באתר. יחד עם זאת המשרד ישתדל, אך אינו חייב, לסייע בפתרון בעיות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: info@smvisa.co.il, והכל על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי של המשרד.
42. סבור אדם ו/או גוף כי זכויות יוצרים שלו ו/או זכות קניינית אחרת ו/או שמו ו/או פרטיותו נפגעו לנוכח מידע ו/או תוכן המוצגים ו/או שהועברו במסגרת האתר, הוא מוזמן לפנות למשרד בדוא"ל לכתובת הנ"ל בסעיף 41, תוך פירוט התוכן הפוגע וציון פרטי ההתקשרות עימו.
המשרד יעשה כל מאמץ על מנת לטפל בתלונה בהקדם האפשרי.

הדין החל וסמכות שיפוט

43. על תקנון זה ותנאי השימוש לרבות השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הנובע לתקנון ותנאי שימוש אלו לרבות השימוש באתר מוקנה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

שיתופי פעולה:

  • אל על
  • קל
  • איילה
  • דוא"ל: info@smvisa.co.il
  • כל הזכויות שמורות © ש.מ. אשרות
  • תקנון ותנאי שימוש